Our history
BrainBizz Corporate History

Những người đam mê và hợp tác đặc biệt của chúng tôi làm việc cùng với khách hàng của chúng tôi trên mọi bước đường—quan tâm nhiều hơn, nói đúng như bản chất của nó—để lường trước và vượt qua mọi rào cản đối với sự thay đổi.

2000

Create a Company
BrainBizz was founded with a mission to redefine the management.

2005

Launch a New Project
Practical, "at cause" approaches that focus on getting the job done

2010

Launch a Company Website
BrainBizz is made up of extraordinarily talented individuals passion

2015

Open Second Office
We have continued to be innovators for our industry entrepreneurial

2018

Professional Rebranding
In the consulting world, our results driven approach was a unique

kết nối với chúng tôi

Chúng tôi làm việc với bạn để giải quyết các ưu tiên kinh doanh quan trọng nhất của bạn

recent news
Thông tin chi tiết mới nhất của chúng tôi

Dữ liệu độc quyền, phân tích của chuyên gia và các quan điểm khiêu khích dành cho các nhà lãnh đạo đang tìm kiếm sự tăng trưởng bền vững và có lợi nhuận. Các quan điểm dành cho các nhà lãnh đạo đang tìm kiếm sự tăng trưởng bền vững và có lợi nhuận.